BASES: 

  1. Participants 

Totes les persones majors d’edat aficionades a la fotografia (associades/col·legiades i socis estudiants als Enginyers Industrials de Catalunya, preferiblement de la Delegació del Vallès, familiars i/o amics). 

  1. Temàtica: “L’Energia al Vallès” 

S’admetrà tot tipus de fotografia sobre el tema, tant si porta una tècnica associada o no. 

  1. Presentació 

Els concursants poden presentar fins a un màxim de 3 fotografies. 

Les fotografies es presentaran en format digital amb extensió *.jpg, amb unes mides de 1920 píxels en el costat més llarg i amb una mida de màxim 1 Mb. 

Les fotografies podran estar preses amb càmera, telèfon mòbil, tauleta, etc. 

Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color. S’admetrà revelat i edició fotogràfica. 

 

No s’admetran els fotomuntatges. 

 

Les fotografies no han d’anar signades i no han de portar cap marca d’aigua visible, noms o inicials. En cas de no complir aquests requisits, seran desqualificades i no s’inclouran en el veredicte del jurat. 

 

  1. Identificació 

Les fotografies s’enviaran via correu electrònic a la següent adreça: delegaciovalles@eic.cat , indicant a l’assumpte: Concurs Fotografia. 

En el cos del correu, caldrà indicar el nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic de la persona autora de la/les fotografia/es. També s’indicarà el lloc on han estat preses les fotografies. 

Cada fotografia haurà de portar el seu títol amb l’extensió *.jpg (exemple: La Torre de l’Aigua.jpg). 

  1. Drets d’inscripció 

La inscripció al concurs és gratuïta. 

  1. Calendari 

Termini d’admissió: fins a les 24 hores del dia 12 d’abril del 2024. 

  1. Consultes 

Qualsevol consulta s’haurà de trametre via correu electrònic a la següent adreça: delegaciovalles@eic.cat 

  1. Premis 

1er Premi: Nit d’hotel amb experiència Slowlife a l’eco resort Mas Salagros 

2on Premi:Sopar per a dues persones al restaurant In Boccalupo de Terrassa  

3er Premi: Lot d’olis Mas Curró 

Cada persona participant només podrà optar a un premi. 

  1. Jurat 

El jurat serà format per: 

President de la Delegació del Vallès dels EIC 

Dos membres de les Juntes de la Delegació del Vallès dels EIC 

La Gerent de la Delegació del Vallès dels EIC. 

La responsable d’administració i secretaria de la Delegació del Vallès dels EIC 

 

Veredicte del jurat 

Serà públic el dia 22 de maig del 2024 a les 17h 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

  1. Lliurament de premis 

El lliurament dels premis serà el dia 22 de maig, a les 17h, a la seu de la Delegació del Vallès, a Sabadell. 

Exposició 

Totes les fotografies participants s’exposaran temporalment a la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials, en format paper i en format digital en pantalla de televisió, seran exposades al web de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials i se’n farà difusió a través dels canals habituals de la Delegació del Vallès: butlletí electrònic i twitter, etc. 

Les persones participants autoritzen a Enginyers Industrials a reproduir, distribuir i comunicar indefinidament, de manera gratuïta, les fotografies per a dossiers de premsa, reportatges, etc., sempre indicant el nom de l’autor/autora. 

En cap cas aquesta difusió tindrà caràcter onerós. 

13 Condicions generals 

Pel fet de prendre-hi part, les persones participants accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. La participació en el concurs implica el consentiment exprés a que es facin públiques les dades de nom i cognoms de les persones que hi participen. 

Les persones que participen al concurs seran responsables de l’autoria i originalitat de l’obra, eximint de responsabilitat a Enginyers Industrials de qualsevol actuació contrària a dret com, per exemple, plagi o existència de drets de terceres persones sobre les mateixes. L’organització del concurs s’eximeix de responsabilitat en cas de conflicte per la publicació de l’obra exposada. 

Així mateix, els/les autors/es declaren que disposen del consentiment exprés i inequívoc de les persones identificables que puguin aparèixer a les fotografies amb les que participen al concurs. 

Les persones que participen al concurs conservaran els drets morals en relació amb la/les fotografia/es presentades i cedeixen a Enginyers Industrials, amb caràcter indefinit i gratuït, els drets de reproducció, distribució pública i comunicació de la/les obres. 

L’organització no es fa responsable de pèrdues o destrosses de les obres. 

 

Enginyers Industrials resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. 

Compartir