D'acord amb el que prescriu l'article 58 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), es convoca Junta General Ordinària de la Delegació del Vallès, pel proper dia 17 d'e febrer a les 18,00h. (presencial i online)
 

Per acord de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), i d´acord amb l'article 62 dels Estatuts, es convoca Assemblea d´associats el proper dia 17 de febrer a les 18,00h.(presencial i online)

 

ORDRE DEL DIA

1-Lectura i aprovació, si s´escau, de les Actes de les reunions anteriors del 21 d´octubre de 2022

2- Informe dels Presidents

-1 Eleccions 2022

-2 Càtedra Enginyeria i Empresa

-3 Acte Social

-4 Resum activitats i dades col.lectiu de la Delegació del Vallès 2021

 

2. Precs i preguntes


La reunió és farà presencial a la seu de la delegació, carrer Indústria, 18 de Sabadell i online mitjançant la plataforma Zoom.
Cal confirmar la vostra assistència a la reunió

 

Pere Figueras i Nart, secretari COEIC dels Enginyers Industrials del Vallès

Miquel Angel Fos i Vieco,sSecretari de l'AEIC dels Enginyers Industrials del Vallès

D´acord amb el que estableix l´article 24 dels estatuts del Col·legi Oficial d´Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d´un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s´explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats.

 

 
Compartir