Visita al Centre T-mobilitat de l'ATM

Una visita guiada conjunta amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès on vam poder veure el funcionament del Centre T-mobilitat (ATM) i conèixer el projecte de l’Observatori de la Mobilitat de Catalunya.

L'OMC és el portal de la Generalitat de Catalunya especialitzat en la mobilitat. Neix fruit dels requeriments de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. L'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, duu a terme les tasques de gestió del web.

L'OMC té la voluntat de difondre, de manera sistemàtica, tota la informació rellevant sobre la mobilitat a Catalunya de manera integrada en una plataforma fiable, funcional i accessible. La informació de més d'una trentena d'agents públics i privats nodreix de contingut el portal.

CGIM: El Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat

El Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat (CGIM) més enllà de la gestió del nou sistema per accedir al transport públic i de la integració tarifària que se'n deriva, el projecte de la T-mobilitat incorpora una altra vessant molt important: la gestió de la informació de la mobilitat.

Aquest àmbit és responsabilitat d'una unitat que pertany a l'ATM de Barcelona i que es denomina Centre de Gestió de la Informació del Mobilitat (CGIM), ubicat al Centre T-mobilitat. És un centre que controla, aglutina i canalitza tota la informació de tots els modes de transport públic de Catalunya, així com d'altres modes de mobilitat, i vetlla per la seva qualitat, completesa i disponibilitat.

Amb aquesta informació, el CGIM presta diferents serveis tant a la ciutadania com a operadors i administracions.

El CGIM compleix un paper d'informador i coordinador entre els propis operadors de transport i les administracions públiques. En tant que aglutinador d'informació, el centre està connectat a les fonts dades dels operadors, i té una visió global del servei a la xarxa.

En aquest sentit, aprofitant el seu paper de ròtula comunicativa i el seu coneixement transversal de la xarxa de transport públic més enllà de les empreses operadores, pot oferir serveis d'afectacions. Aquests permeten avisar a les empreses operadores d'alteracions de tercers que puguin tenir un impacte al seu servei, així com donar una visió completa a la ciutadania de com està funcionant tota la xarxa.

En marxa des del 2021, el CGIM va ampliant progressivament les seves funcions i el seu radi d'acció, amb l'objectiu d'esdevenir un agent clau en la mobilitat catalana.

Moltes gràcies,

Compartir